Algemene Voorwaarden Giant Store Zutphen fietsverhuur, gevestigd en kantoorhoudende aan de Overwelving 2 7201LT te Zutphen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91883172.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Fiets”, één, twee- of meerwielig voertuig dat wordt aangedreven door spierkracht via pedalen (tandem, mountainbike, ebike) of spierkracht als bij ( Step);
“Huurder”, de rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
“Verhuurder”, Giant Store Zutphen die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
“Schade van de verhuurder”, de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van de fiets, of van toebehoren (zoals een sleutel), of van fietsonderdelen. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) de fiets en het derven van huurinkomsten;
“Berijder”, de feitelijk bestuurder van de fiets.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere huurovereenkomst tussen Giant Store Zutphen en Huurder;
2.2 Afspraken tussen Giant Store Zutphen en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in een huurovereenkomst;
2.3 Alle Giant Store Zutphen genoemde bedragen zijn inclusief BTW;
2.4 Giant Store Zutphen nader te noemen als Verhuurder.

ARTIKEL 3 – HUUROVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het aanbod en het aanvaarden van onze algemene voorwaarden;
3.2 Reserveren van fietsen op onze website is bindend;
3.3 De huursom wordt berekend op basis van het aantal fietsen, accessoires en huurtermijn en de locatie
3.4 De huurovereenkomst geldt voor de periode en de huursom zoals op de huurovereenkomst staat of zoals op een andere manier overeengekomen;
3.5 Huurder krijgt voor de duur van de verhuurperiode de beschikking over een Fiets;
3.6 De Fiets wordt geleverd met een ringslot met één sleutel;
3.7 De Fiets wordt geleverd met een reparatiekit om allerhande gebreken zoals o.a. een lekke band te zelf kunnen repareren.

3.8 Giant Store Zutphen beschikt altijd over een reservesleutel van de Fiets;
3.9 Het is Huurder, mede vanwege het risico op diefstal, niet toegestaan kopieën van de sleutel te laten maken of meer dan één sleutel in bezit te hebben. Een eerder als verloren opgegeven sleutel die wordt teruggevonden dient onmiddellijk aan Verhuurder te worden geretourneerd;
3.10 De Fiets kan voorzien zijn van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting verdwijnt volledig van de Fiets, moet er door Huurder direct contact worden opgenomen met Giant Store Zutphen
3.11 De Huurder heeft de bevoegdheid de huurovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden op info@giantstore-zutphen.nl. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag van 1e huurdag : 25% van de huursom. Bij annulering vanaf 7e dag tot 1e huurdag: 50% van de huursom. Bij annulering op huurdag 100% van complete huursom.
3.12 Alle reserveringen worden vooruit betaald per Ideaal en daarmee zijn de fietsen gereserveerd voor de huurder, de huursom inclusief reserveringskosten en borg.

ARTIKEL 4 – DE HUURPERIODE
4.1 Huurder moet de Fiets uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt gereed hebben staan op onze locatie. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken, dan moet de fiets daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet de Fiets, tijdens openingstijden, in ontvangst kunnen nemen;
4.2 Staat de Fiets niet volgens afspraak klaar na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder de Fiets onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de Huurder blijven bestaan tot het moment dat de Fiets aan de verhuurder terug is gegeven;
4.3 Als Huurder de Fiets niet op tijd terug gebracht heeft. Wordt een extra dag in rekening gebracht. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen. De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

ARTIKEL 5 – BETALING
5.1 De huursom dient vooraf over onze website voldaan te worden, na betaling is de overeenkomst gesloten, dit is de huursom voor de fiets en evt. accessoires.  U bent verplicht de fiets te verzekeren voor diefstal.

5.2 Bij het begin van de huurperiode bedraagt de waarborgsom € 100.- per gehuurde Fiets, deze waarborgsom dient voldaan te worden bij het afhalen van de fiets en accessoires;
5.2. Zodra de Fiets is ingeleverd, betaalt Verhuurder de waarborgsom terug over de bank dit zal binnen 24uur worden teruggeboekt. Verhuurder kan de nog openstaande kosten verrekenen;
5.3 In geval van schade van de Fiets wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen geb€t zeker binnen twee maanden;

5.4 De fiets dient schoon teruggebracht te zijn, als wij de fietsen moeten reinigen brengen wij € 25.- in rekening.

5.5 Onder de 18 jaar verhuren wij geen fietsen

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN HUURDER
6.1 De Fiets kan gebruikt worden door een andere Berijder dan de Huurder. Huurder moet er op letten dat niet iemand de Fiets gebruikt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking;
6.2 Huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor dat de Fiets overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt door de Berijder. Huurder is verplicht om de personen die hij de fiets laat gebruiken te wijzen op de regels van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden;
6.3 Er wordt normaal gebruik gemaakt van de Fiets en gaat netjes om met de sleutel. De Fiets moet altijd op slot gezet worden en geplaatst worden (indien beschikbaar) in een bewaakte fietsenstalling met de sloten die zijn meegegeven, zoveel mogelijk aan een vast object en op terreinen die hiervoor bestemd zijn. Indien er geen bewaakte fietsenstalling en/of terreinen beschikbaar zijn die bestemd zijn voor de stalling van De Fiets dient de Huurder De Fiets niet onbeheerd achter te laten;
6.4 Huurder moet de bagage op de fiets zorgvuldig vastmaken. Er mogen geen volwassenen achterop, alleen kinderen in een voor-kinderzitje zijn toegestaan ;
6.5 Het is niet toegestaan de Fiets te gebruiken op het strand, de zee of aan de kustlijn. Eigen risico hiervoor is € 350,- per Fiets;
6.6 Indien de Fiets kapot is, geldt artikel 8 lid 1 en mag de Huurder er niet mee doorfietsen als dit leidt tot verergering van de schade en/of defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid;
6.7 De Fiets blijft te allen tijde eigendom van Giant Store Zutphen. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids) recht op de Fiets te vestigen of te verlenen;
6.8 Huurder mag aan de Fiets geen wijzigingen aanbrengen (met uitzondering van zadelverstelling) die niet (zonder beschadiging) van de Fiets kunnen worden verwijderd. Het is Huurder tevens niet toegestaan de elektronica of software van een e-bike Fiets op enige wijze te manipuleren.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VERHUURDER
7.1 Op het moment dat de Verhuurder een Fiets aan Huurder meegeeft dan heeft deze de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Ook zal de Fiets schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij Verhuurder bekend of kenbaar) in technisch goede staat. Bij een e-bike is de accu volledig opgeladen;
7.2 Huurder krijgt kosteloos een upgrade als er geen Fiets kan worden meegegeven uit de afgesproken categorie. Zo’ n upgrade lukt niet wanneer de overeengekomen Fiets zich al in de hoogste categorie bevindt;
7.3 Op de huurovereenkomst staan telefoonnummers waar Huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden;
7.4 Bij Pech kan de huurder op locatie een vervangende fiets ophalen, het vervoer naar onze locatie is op eigen initiatief en rekening.
7.5 Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door Verhuurder vergoed;
7.6 Verhuurder inspecteert de Fiets direct bij inlevering door Huurder en/of ophaling door Verhuurder op eventuele schade.

ARTIKEL 8- SCHADE EN VERMISSING
8.1 Huurder is verplicht de fietsen goed te stallen i.v.m. diefstal in een afgesloten ruimte en altijd vastgezet d.m.v. een kettingslot aan een andere fiets of stalling.

8.2 Verhuurder heeft het recht de Fiets te controleren op de staat waarin deze verkeert. Huurder is gehouden zijn medewerking te verlenen aan het (op afroep van Verhuurder) uitvoeren van controles, modificaties en onderhoud;
8.3 Indien sprake is van schade en slijtage van de Fiets anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Verhuurder, behoudt Verhuurder zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder;
8.4 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende schadeaangifteformulier aan te leveren bij Giant Store Zutphen. Verhuurder behoudt zich het recht voor om de schade in rekening te brengen bij Huurder;
8.5 Huurder blijft aansprakelijk voor schade aan de Fiets ontstaan tot het tijdstip waarop Verhuurder feitelijk de fiets heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal de Fiets bij eerste gelegenheid inspecteren en zal Huurder direct informeren als er schade is ontdekt;
8.6 Huurder is voor schade zelf aansprakelijk waarbij de kosten direct in rekening gebracht worden aan de Huurder
8.7 Bij vermissing van de Fiets en/of eventueel onderdeel, is Huurder verplicht melding te doen bij de Verhuurder en aangifte te doen bij Politie ter plaatse; Bij vermissing van onderdelen worden deze ook direct doorberekend, inzage in de kosten in de winkel.
8.8 Bij vermissing van De Fiets wordt een eigen risico van € 495,- per E-bike, in rekening gebracht bij de Huurder, mits de Huurder de originele sleutel kan overhandigen.
8.9 Wanneer Huurder een sleutel verliest of de sleutel is beschadigd, moet er een nieuwe sleutel worden aangevraagd bij Verhuurder. De kosten hiervoor zijn € 25.- per sleutel, inclusief BTW;
8.10 Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de Fiets altijd op slot te staan met het bijgeleverde ringslot ( indien beschikbaar kettingslot en/of insteekslot);
8.11 Als de Fiets niet op slot staat en er doet zich een incident voor, inclusief een geval van vandalisme, vermissing of diefstal, dan is Huurder een nalatigheidstoeslag verschuldigd. Dit bedrag komt boven op het eigen risico;
8.12 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van Verhuurder, heeft Verhuurder het recht om een oneerlijkheidstoeslag van € 100,- per verhuurde Fiets inclusief BTW in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag;
8.13 De Huurder is aansprakelijk voor beschadigingen en vermissingen aan de Fiets en/of onderdelen daarvan, tegen bedragen welke door de Verhuurder naar marktwaarde worden vastgesteld.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Indien Huurder een Fiets in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont;
9.2 Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van de Fiets dient direct contact te worden opgenomen met Verhuurder;
9.3 Het gebruik van de Fiets door Huurder is voor eigen risico van Huurder;
9.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door Huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de Fiets, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Verhuurder;
9.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/ of beschadigingen aan de Fiets;
9.6 Reparaties aan de fiets zijn voor rekening van Verhuurder, tenzij de reparatie het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de fiets;
9.7 Pas na toestemming van de Verhuurder mag Huurder iemand anders dan de Verhuurder de fiets repareren. Verhuurder geeft deze toestemming indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek zelf en de andere omstandigheden;
9.8 Als uitzondering op lid 8.6 en 8.7 is het Huurder toegestaan om voor eigen rekening en risico lekke banden te repareren met behulp van de meegeleverde reparatiekit. Daarvoor is dus geen toestemming van Verhuurder nodig;
Verhuurder is verplicht schade die is ontstaan door een gebrek aan de Fiets in de volgende situaties te vergoeden:
– het gebrek was bij het aangaan van de huurovereenkomst al aanwezig en Verhuurder wist hier van af of had van de gebreken af moeten weten;
– het gebrek zat er toen al, maar Verhuurder heeft op het moment van de afspraak aan Huurder gemeld dat de fiets het gebrek niet had;
– het gebrek is ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst, maar is wel aan Verhuurder toe te rekenen.

ARTIKEL 10 – NIET NAKOMEN VERPLICHTINGEN
10.1 Verhuurder heeft het recht het de verhuurovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:
– Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst;
– Huurder (voorlopige) opschorting van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) opschorting van betaling wordt verleend;
– het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
– Huurder onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
– Huurder de Fiets gebruikt in strijd met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden;
– ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de Fiets of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst beïnvloedt;
– Huurder naar het oordeel van Verhuurder misbruik maakt van de door Verhuurder geboden service;
– Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Verhuurder, dan wel Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de huurovereenkomst na te kunnen komen;
10.2 Huurder heeft het recht de verhuurovereenkomst per direct te beëindigen indien Verhuurder haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/ of in ernstige mate niet is nagekomen;
10.3 Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om de fiets terug te geven;
10.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van Huurder als gevolg van ontbinding op grond van dit artikel.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT
11.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Verhuurder in de nakoming van enige verplichting jegens Huurder niet aan Verhuurder kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Verhuurder onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Huurder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Verhuurder kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen;
11.2 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Verhuurder niet aan zijn verplichtingen jegens Huurder kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Verhuurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
11.3 Verhuurder is in het geval als bedoeld in het 2e lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Verhuurder als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

ARTIKEL 12 – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
12.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, passen Verhuurder en Huurder tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan;
12.2 Verhuurder en Huurder overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verhuurder stelt Huurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte;
12.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Verhuurder Huurder hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in;
12.4 Indien Verhuurder en Huurder een vaste huursom zijn overeengekomen, geeft Verhuurder daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze huursom tot gevolg heeft.

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN
13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder, op tijd nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn mening iets niet goed is gegaan. Is Huurder te laat, dan kan deze zijn rechten verliezen;
13.2 Op de huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
13.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de huurovereenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd de rechter.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT
14.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
14.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement Giant Store Zutphen is gevestigd/kantoor houdt, is inclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Delen